OnTake in Shikanoko Nokonoko Koshitantan

しかのこのこのここしたんたん

BasicallyWiz

Spoken like a true- wait that’s the show’s title!